Psychiatria

 

Zapewniamy diagnostykę i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych, udzielamy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, pomagamy radzić sobie ze stresem.
Do każdego problemu, który nam Państwo powierzą nasi specjaliści podchodzą indywidualnie i z największą starannością dobierają najlepszą formę terapii.

Oferujemy diagnostykę i leczenie:

 

 • zaburzeń nastroju (afektywnych):
  • depresji
  • choroby afektywnej dwubiegunowej
  • zaburzeń nastroju towarzyszących różnym chorobom somatycznym i neurologicznym
 • zaburzeń związanych ze stresem
 • zaburzeń lękowych, nerwicowych
 • zaburzeń przebiegających pod postacią somatyczną (uporczywe bóle psychogenne)
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw)
 • schizofrenii, zaburzeń urojeniowych i innych zaburzeń psychotycznych
 • zaburzeń pamięci
 • zaburzeń osobowości
 • uzależnień

psychiatria dzieci i młodzieży

 

Oferujemy opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. Osoby poniżej 18 r. ż. są szczególnymi pacjentami, potrzebującymi odpowiedniego wyczucia oraz rzetelnej diagnozy. Często zdarza się, że problemy w nauce lub sprawiane problemy wychowawcze mają konkretną przyczynę i dziecko wymaga właściwego wsparcia.

Zajmujemy się diagnostyką i terapią m.in.:

 • zaburzeń rozwoju psychicznego
 • zaburzeń aktywności i uwagi
 • zaburzeń zachowania
 • depresyjnych zaburzeń zachowania
 • zaburzeń lękowych
 • tików
 • zaburzeń psychotycznych

Psychoterapia

 

Proponujemy Państwu możliwość skorzystania z psychoterapii indywidualnej oraz z poradnictwa psychologicznego i wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Nasi wykwalifikowani terapeuci pomogą Państwu poradzić sobie z niepokojem, lękiem, niską samooceną, nieśmiałością, trudnościami w relacjach interpersonalnych, doradzą jak radzić sobie ze stresem.

Oferujemy również zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami pamięci oraz warsztaty edukacyjne dla ich rodzin i opiekunów.

Prowadzimy także diagnostykę dojrzałości poznawczej, społecznej i emocjonalnej u dzieci od 2 miesiąca do 18 roku życia.

Przygotowujemy opinie psychologiczne na potrzeby instytucji (np. komisja do spraw orzekania o niepełnosprawności) lub do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

 

Jeżeli widzisz, że Twoje dziecko ma problemy, ale nie wiesz jak mu pomóc i czujesz się bezsilny, jeśli chciałbyś uzyskać poradę, albo zapewnić Swojemu dziecku wsparcie i terapię w trudnym dla Niego okresie – zapraszamy. Możemy zaoferować profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci od 8 roku życia oraz młodzieży. Nasi terapeuci mogą wspomóc Państwa dzieci w terapii zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, ADHD, zaburzeń zachowania. Pracujemy również z dziećmi z niepełnosprawnością fizyczną.

Diagnostyka psychologiczna

 

Oferujemy Państwu możliwość przeprowadzenia szczegółowych badań psychologicznych osób dorosłych, dzieci i młodzieży:

 • badanie pamięci i innych funkcji poznawczych – również u osób starszych, w kierunku zespołów otępiennych
 • badanie poziomu intelektu u dorosłych i dzieci
 • badanie osobowości

W szczególności nasza poradnia wykonuje poniższe badania:

Badanie dla osób dorosłych deficytów uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej.

Badanie składa się z kilku części: z ustrukturalizowanego klinicznego wywiadu diagnostycznego DIVA – V oraz z testu MOXO, który nie jest kwestionariuszem (jest testem wykonawczym) i mierzy rzeczywiste reakcje badanego: uwagę, czas reakcji, impulsywność i nadaktywność. Badający może dodatkowo wykorzystać także wybrane próby testowe Skali Inteligencji Osób Dorosłych -Wersja Zrewidowana WAIS – R (decyduje o tym podczas badania).

Wywiad z badanym oraz wywiad kliniczny służy do tego, by psycholog mógł odnieść trudności zgłaszane przez osobę badaną do kryteriów diagnostycznych zaburzeń uwagi i nadpobudliwości. Na jego podstawie psycholog ustala, czy trudności spełniają kryteria diagnostyczne wymagane do postawienia przez lekarza diagnozy ADHD. Odpowiedzi udziela osoba badana zgodnie z tym, jak siebie widzi i jakich doświadcza trudności w życiu codziennym. Jest to jednak za mało, by móc obiektywnie stwierdzić, czy zgłaszane trudności mają podłoże ADHD. Stąd konieczne jest także sprawdzenie, jak faktycznie przebiegają procesy poznawcze. Stąd wykorzystujemy także w badaniu test MOXO, który mierzy rzeczywiste reakcje badanego (to nie jest kwestionariusz!): uwagę, czas reakcji, impulsywność i nadaktywność. Uzyskane wyniki można odnieść do obiektywnych norm adekwatnych do wieku. Test pokazuje także, w jaki sposób zakłócenia („rozpraszacze”) wpływają na reakcję badanego i dają nam możliwość wnioskowania, że np.: osoba badana jest wrażliwa na rozpraszające ją bodźce wzrokowe lub słuchowe.

Test MOXO jest nowym i jedynym narzędziem, które mierzy rzeczywiste reakcje badanego na rynku. Jest używany do wspierania diagnozy zaburzeń uwagi i nadpobudliwości.
Test MOXO jest także wykorzystywany w projektach badawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz w badaniach prowadzonych przez Klinikę Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SpesMedica w Piotrkowie Trybunalskim jest jednym z pierwszych ośrodków w regionie korzystającym z tego nowoczesnego i innowacyjnego narzędzia w diagnostyce u osób dorosłych.

Czas trwania badania:
Wywiad: ok 60 min. – 100 min.
Badanie testem MOXO: ok 20 – 30 min.

Cena: 750 zł (w cenę wliczone są: wywiad diagnostyczny, badanie testem MOXO, ewentualne badanie wybranymi testami Skali WAIS – R, kliniczna ocena wyników badań oraz sporządzenie opinii).
Przeznaczenie: osoby dorosłe, od 18 roku życia.
Diagnoza deficytów uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej jest diagnozą medyczną i ostatecznie o jej postawieniu decyduje wyłącznie lekarz psychiatra. Wizyta lekarska nie jest wliczona w cenę badania.

 

Badanie osobowości osób dorosłych.

Badanie składa się z dwóch części: z wywiadu oraz z testu „MMPI – 2 Minnesocki Inwentarz Osobowości”. Inwentarz MMPI – 2 ma główne zastosowanie w diagnozie klinicznej zaburzeń osobowości oraz zaburzeń psychicznych. Używany jest najczęściej do diagnozy różnicowej, opisu typu osobowości i wskazuje ewentualne zaburzenia osobowości.

Uzyskane wyniki są bardzo pomocne w procesie terapeutycznym, gdyż pokazują wewnętrzny świat przeżyć, konflikty, mechanizmy obronne, sposób funkcjonowania i radzenia sobie z trudnościami. Właściwa interpretacja wyników wymaga bardzo dużego doświadczenia klinicznego.

Czas trwania badania:
Wywiad: ok 60 min. – 90 min.
Badanie testem MMPI – 2: 60 min. – 90 min.
Cena: 750 zł (w cenę wliczone są: wywiad, badanie z wykorzystaniem Minnesockiego Inwentarza Osobowości MMPI-2, opracowanie uzyskanych wyników i profilu osobowości, sporządzenie opinii; istnieje możliwość umówienia 30 minutowej konsultacji wliczonej w cenę z diagnostą w celu omówienia uzyskanych wyników – na życzenie osoby badanej).
Przeznaczenie: osoby dorosłe, od 18 roku życia.

Diagnoza zaburzeń osobowości i zaburzeń psychicznych jest diagnozą medyczną i ostatecznie o jej postawieniu decyduje wyłącznie lekarz psychiatra. Wizyta lekarska nie jest wliczona w cenę badania.

 

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

 

W Spesmedica prowadzimy terapię uzależnień dla pacjentów dorosłych, a także dla młodzieży.

Zapraszamy do kontaktu, oferujemy profesjonalną pomoc w identyfikacji problemu, wskazaniu celu i wspólnym wytyczeniu prowadzącej doń drogi.

Proponujemy ambulatoryjny program terapii uzależnień, oparty o psychoterapię indywidualną z możliwością włączenia oddziaływań grupowych, a także – w przypadku istniejących ku temu wskazań – zintegrowanym wsparciem farmakoterapeutycznym prowadzonym przez lekarzy psychiatrów w celu wsparcia oddziaływań psychoterapeutycznych, lub leczenia schorzeń towarzyszących uzależnieniu (np. depresja, zaburzenia lękowe i inne).

Sesje terapeutyczne mogą być również prowadzone online lub telefonicznie.

 

Nasi specjaliści specjalizują się również w prowadzeniu terapii uzależnień behawioralnych u młodzieży – w szczególności uzależnienia od internetu, gier, telefonów komórkowych.

 

 

WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

 

Oferujemy zajęcia terapeutyczne dla osób z zaburzeniami pamięci. Nasi terapeuci odpowiednio dobierają program zajęć dla poszczególnych grup pacjentów. Właściwy trening funkcji poznawczych może pomóc w usprawnieniu codziennego funkcjonowania. 

Prowadzimy też warsztaty edukacyjne rodzin i opiekunów pacjentów z otępieniem.

  TERAPIA DLA PAR I MAŁŻEŃSTW

   

  Zapraszamy na zajęcia terapeutyczne dla par pozostających w formalnych lub nieformalnych związkach.
  Terapia przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności w relacjach i pomoże rozwiązać problemy oraz poprawić komunikację między partnerami.

  Zajęcia prowadzi psycholog – psychoterapeuta. Sesja terapeutyczna trwa 70 minut.

   INTERWENCJA KRYZYSOWA

    

   Psychologiczna interwencja kryzysowa pomaga poradzić sobie w ostrej fazie kryzysu życiowego albo innej sytuacji traumatycznej i emocjonalnie trudnej. Interwencja może być pomocna w takich sytuacjach jak strata pracy, rozpad związku, okres żałoby, problemy rodzinne, nagła utrata zdrowia lub sprawności itp.

   Wsparcie doświadczonego interwenta kryzysowego pomoże zidentyfikować problem, odnaleźć się w nagłej dramatycznej sytuacji, a także dostrzec możliwe sposoby przejścia przez kryzys.